Zespół Szkół w Subkowach

Historia

Rys historyczny:

Szkolnictwo swe istnienie od najdawniejszych czasów zawdzięcza parafii. Skąpe są wiadomości o początkach tych dziejów w Subkowach. Nie wiadomo kiedy powstała pierwsza szkoła parafialna w naszej miejscowości. Wizytacje generalne wspominają tylko, że szkoła jakaś istnieje. W powizytacyjnych sprawozdaniach z poszczególnych lat czytamy :

 • 1687 Jest dom dla organisty, który zarazem jest nauczycielem, opłacany przez kościół.
 • 1710 Dla nauczyciela, który młodzież naucza i zarazem jest organistą jest domek
  z małym ogródkiem.
 • 1722 Nauczycielem i organistą jest Józef Jankowski.
 • 1746 Organista Michał Świdziński uczy też chłopców.
 • 1765 Organista Michał Świdziński ( lat 72) -"uczniowie słabo uczęszczają do szkoły w czas zimy , latem wcale nie chodzą !."
 • 1780 Szkołę parafialna w Subkowach prowadzi Jan Staszewski .Uczy chłopców i dziewczęta zasad wiary , pisania , czytania i rachunków. Dzieci jest 20.
 • 1834 78 dzieci w wieku szkolnym. Nauczycielem jest Józef Czychon ( 30 lat) Dzieci uczą się historii biblijnej , nauki chrześcijańskiej , rachunków , czytania , gramatyki , pisania i śpiewu.
 • 1882 Inspektor szkolny nie zwolnił dzieci z nauki szkolnej by mogły brać udział w uroczystościach kościelnych ( wizytacja dekanalna ). Dzieci katolickich- 78 , dzieci ewangelickich - 8. Uczą nauczyciele katoliccy.
 • 1904 W szkole uczą katoliccy i ewangeliccy nauczyciele. Dzieci katolickich do szkoły uczęszcza -211 , dzieci ewangelickich - 19.
 • 1926 Statystyka wymienia tylko katolickie dzieci uczęszczające do szkoły - liczba uczniów -170.
 • 1928 Następuje rozwój szkoły z 4-ro klasowej na 7-mio klasową. Dotychczasowy budynek szkolny stał się za ciasny i zbyt szczupły .
 • 1945 Po wojnie szkołę przeniesiono do byłego zamku biskupiego - gdzie mieści się do dzisiaj.

Historia budowy szkoły w Subkowach sięga lat 70-tych, kiedy to zapadły pierwsze decyzje Gminnej Rady Narodowej w Subkowach o konieczności rozbudowy szkoły. Projekty jednak kolidowały z planami zagospodarowania przestrzennego. Sprawa kilkakrotnie wracała, jednak dopiero w 1993 roku na spotkaniu odbytym w Sali Gminnej Ośrodka Kultury w Subkowach ukonstytuowała się Rada na Rzecz Budowy Szkoły, której przewodniczącym został obecny dyrektor szkoły p. Waldemar Pawlusek. Natomiast obrady XXII sesji Rady Gminy Subkowy zaowocowały ustawą o przystąpieniu do budowy.
14 maja 1995 roku sopąrzdzono Akt Erekcyjny na okoliczność wmurowania "kamienia węgielnego pod gmach Szkoły podstawowej w Subkowach. Wśród zaproszonych gości był między innymi ówczesny Wojewoda Gdański pan Maciej Płażyński. Uroczyste wmurowanie "kamienia węgielnego" dokonała pani Kurator Oświaty w Gdańsku - Danuta Kledzik.
Dnia 03 grudnia 1995 roku odbył się Wielki Konkurs z udziałem Piotra Szczepanika i zespołu Jerzego Detki, który zapoczątkował utworzenie Fundacji "Uśmiech Dziecka", której prezesem był pan Szczepan Rajski inicjator wielu koncertów artystycznych, z których dochód przeznaczono na rzecz budowy i wspierania inicjatywy edukacyjnej. Fundację ta ustanowiono i potwierdzono aktem notarialnym w dniu 25 marca 1996 roku. Fundacja w kolejnych latach organizowała recitale: Krzysztofa Krawczyka, Michała Bajora, Jerzego Kryszaka.
14 listopada 1997 roku nastąpiło uroczyste przekazanie do użytkowania Środowiskowej Sali Widowiskowo - Sportowej w Subkowach, połączone z 79 Rocznicą Odzyskania Niepodległości.
Dnia 14 października 2001 roku nastąpiło uroczyste przekazanie Gimnazjum do częściowego użytku.
Wśród zaproszonych gości byli:
ˇ J.K Bielecki - były premier RP.
ˇ D. Tusk - Wicemarszałek Sejmu RP.
ˇ J.R Kurylczyk - Wojewoda Pomorski.
ˇ F. Potulski - poseł RP.
ˇ S. Kalinowski - poseł RP.
ˇ O. Krzyżanowska - senator RP.
ˇ A.L. Giersz - Wiceminister MENiS.
ˇ M. Modrzejewski - Starosta Tczewski.
ˇ Z. Makowski - Wójt Gminy.
ˇ Z. Kurawskyj - konsul Generalny Ukrainy.
ˇ R. Krauze - Konsul Honorowy Republiki Austrii


Imię dla Gimnazjum - w dobie jednoczącej się Europy oraz pod wpływem współpracy z zaprzyjaźnionymi gminami niemieckimi Steimbke i Heensen, a także sugestii grona pedagogicznego w dniu 12 marca 2002 roku na zebraniu Samorządu Uczniowskiego wybrano imię dla Gimnazjum w Subkowach. Dyrektor przedstawił propozycję nazwy - nadania szkole imienia:
1. Zjednoczonej Europy.
2. Unii Europejskiej.
3. Wspólnoty Europejskiej.
Po dyskusji uczniowie jednogłośnie wybrali imię Zjednoczonej Europy, dla swojej nowej szkoły. W dniu 21 marca 2002 roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Subkowach Dyrektor Waldemar Pawlusek przedstawił propozycję nadania Gimnazjum imienia "Zjednoczonej Europy"i poprzez to dążenia do:
1. propagowania idei Zjednoczonej Europy
2. rozwijania poczucia jedności w Europie
3. podnoszenia jakości kształcenia uczniów poprzez współpracę międzynarodową
4. Integracji młodzieży z Europą w celu zrozumienia świata, ludzi i siebie samych, między innymi poprzez udziałów naszej młodzieży w programach europejskich
5. szukanie wsparcia finansowego na dokończenie budowy szkóły oraz wyposażenie klas w niezbędne pomoce dydaktyczne

Na Radzie Rodziców w dniu 2 kwietnia 2002 roku także opowiedziano się za ta nazwa dla Gimnazjum.
Następnie na wspólnym posiedzeniu Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego zajęto się opracowaniem wniosku do Zarządu Gminy w Subkowach o nadanie Gimnazjum w Subkowach imienia Zjednoczonej Europy w dniu 3 kwietnia 2002 roku.

Patron - Szkoły Podstawowej

Leonid Teliga

Jest coś fascynującego nie tylko w tym rejsie ,ale i w całym jego życiu , które zaczęło się 28 maja 1917 roku. W życiu , w którym chciał zmieścić jak najwięcej.
Spieszył się. Tak jakby przeczuwał, że nie będzie ono długie. Trwało 53 lata.

Zdążył w tym czasie zostać nie tylko kapitanem jachtowym żeglugi wielkiej
i szyprem .Był lotnikiem ,dyplomatą , pisarzem, rybakiem , dziennikarzem , tłumaczem . Walczył o Polskę w 1939 roku jako podporucznik 44 Pułku Piechoty Wojska Polskiego był oficerem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, brał udział
w bitwie o Anglię. Już w czasie wojny ukończył kurs szyperski w Azowie nad Donem. Studiował na Uniwersytecie w Cambridge i w Londynie.
Zmarł 21 maja 1970 roku.

W skutek reformy, 1 września 2017 r. gimnazja ulegają stopniowej likwidacji do roku 2019. Stopniowo także przenoszono młodzież i dzieci do budynku przy ulicy Józefa Wybickiego 19 b.

Obecnie młodsze dzieci szkoły podstawowej klas I - III uczą się przy ulicy Zamkowej, a starsi w budynku po gimnazjum - klasy IV - VIII

Hymn szkoły
( na melodię " Pod żaglami Zawiszy" )
W farwaterze księżyca,
"OPTY" dziób swój zanurzał .
To gnębiła go cisza ,
to znów straszyła burza.
Ref. Tak my dążyć wytrwale
będziem do celu swego,
za twym wspaniałym wzorem
nasz patronie - Teligo.

A w kabinie zamknięty,
niczym w muszli ostryga.
Zmarznięty i zmęczony,
siedział dzielny Teliga.
Ref... Przez dwa lata na "OPTY',
on opłynął świat cały.
W tym silna jego wola
i upór pomagały
Ref ...
Często słaby i chory
trwał jak żołnierz na warcie.
Swoje własne rozkazy,
wykonywał uparcie.
Ref ...